Genel Şartlar ve Koşullar

Bu sayfadaki metin Hollandaca metinden otomatik olarak çevrilmiştir. Hollandaca metin esastır.

Madde 1 Tanımlar:

1.1 Abonelik: Müşteri ile Worldmobile.nl arasında, Müşteriye önceden kararlaştırılan bir süre boyunca, önceden kararlaştırılan varış noktalarını belirli bir süre boyunca arama veya interneti kullanma hakkını veren bir anlaşmadır.

1.2 Hesap: Müşterinin Sisteme erişebileceği ve Worldmobile.nl müşteri portalında idari işlemler gerçekleştirebileceği kullanıcı adı/kullanıcı adları ve şifre/PIN;

1.3 Hesap verileri: Worldmobile.nl’nin faturalandırma kapsamında topladığı ve sakladığı Müşteri ile ilgili veriler; örneğin isim, adres ve ikamet yeri verilerinin yanı sıra – mümkünse ve mümkün olduğu ölçüde – telefon numaraları, banka hesap numaraları;

1.4 Worldmobile.nl: kayıtlı ofisi Amsterdam’da bulunan sınırlı sorumlu Itnomy BV (KVK 51178117) özel şirketine ait bir bölüm.

1.5 Tüketici: Bir meslek veya ticari faaliyette bulunmayan gerçek kişi.

1.6 Hizmet: Sözleşmeye konu olan herhangi bir Hizmet;

1.7 Son Kullanıcı: Hesabı kullanan ve Worldmobile.nl Genel Hüküm ve Koşullarını kabul eden gerçek kullanıcı. Son kullanıcı da müşteri kapsamına girmektedir.

1.8 Uluslararası telefon numarası: Worldmobile.nl’nin müşteri için ayarladığı başka bir ülkedeki telefon numarası

1.9 Müşteri: Worldmobile.nl’nin bir Sözleşme akdettiği veya bunun sonuçlandırılması için pazarlık yaptığı veya Worldmobile.nl’nin kendisine teklifte bulunduğu herhangi bir gerçek veya tüzel kişi;

1.10 Hollanda telefon numarası: Worldmobile.nl’nin müşteri için ayarladığı Hollanda telefon numarası

1.11 Numara taşınabilirliği: Bir abonenin, bir telefon sağlayıcısından diğerine geçiş yaparken telefon numarasını tutabilmesidir.

1.12 Anlaşma: Worldmobile.nl ile Müşteri arasında akdedilen herhangi bir anlaşma, bu anlaşmaya yapılan herhangi bir değişiklik veya eklemenin yanı sıra bu anlaşmanın hazırlanmasına ve uygulanmasına yönelik tüm (yasal) işlemler;

1.13 Kullandıkça Öde Hesabı: Müşterilerin arama yapabilmek ve interneti kullanabilmek için ön ödeme bakiyesi satın almak zorunda olduğu hesap türüdür.

1.14 Çevresel ekipman: Müşteriye ait olan, doğrudan veya dolaylı olarak bir modeme bağlanması amaçlanan veya telefon görüşmeleri amacıyla Worldmobile.nl sistemlerine kablosuz veya mobil veri ağı aracılığıyla bağlanabilen ekipman.

1.15 Sistem: Worldmobile.nl’nin Müşteriye telefon hizmetlerine erişim sağladığı Worldmobile.nl bilgisayarı ve ilgili ekipmanı;

1.16 Telefon Hizmeti: Worldmobile.nl’nin üçüncü tarafların mobil ağlarına dayanan dijital telefon ve veri hizmeti

1.17 Telefon Verileri: Müşterinin Sistem üzerinde oluşturduğu, Müşterinin telefon ve veri kullanım davranışına ilişkin veriler;

Madde 2 Genel

2.1 Bu genel şartlar ve koşullar (bundan sonra: Şartlar ve Koşullar olarak anılacaktır) tüm Sözleşmelerin bir parçasını oluşturur ve Worldmobile.nl ile Müşterinin tüm ilgili (yasal) eylemleri için geçerlidir.

2.2 Müşterinin şart ve koşullarının uygulanabilirliği Worldmobile.nl tarafından açıkça reddedilir. Bu Genel Hüküm ve Koşullarda yapılacak değişiklikler yalnızca yazılı olarak kabul edilebilir ve yalnızca ilgili Sözleşme için geçerlidir.

Madde 3 Anlaşmanın oluşumu ve süresi

3.1 Bir teklif veya (fiyat) teklifi Worldmobile.nl’yi bağlamaz ve yalnızca Müşteri tarafından sipariş verilmesi için bir davet olarak hizmet eder. Müşteri, bir teklif veya teklifteki bariz hatalardan dolayı herhangi bir hak elde edemez. Sözleşme, Worldmobile.nl’nin Müşteriden yazılı veya elektronik olarak bir sipariş kabul etmesi durumunda akdedilir. Fiyat teklifinde bir geçerlilik süresi belirtilmişse ve Müşteri teklifi bu süre içinde kabul ederse, Worldmobile.nl, eğer dilerse, bir Sözleşme yapmak istemediğini derhal bildirme hakkına sahiptir.

3.2 Uzaktan akdedilen bir Sözleşme durumunda, Tüketici Müşteri, Sözleşmenin imzalanmasından sonraki yedi (7) iş günü içinde bunu Worldmobile.nl’ye yazılı veya elektronik olarak bildirerek Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda Müşterinin Worldmobile.nl’ye herhangi bir tazminat borcu yoktur. Bu cayma hakkı kişiye özel ürün veya hizmetler için geçerli değildir.

3.3 Sözleşme belirli veya belirsiz bir süre için akdedilmiştir. Kullandıkça Öde hesaplarına ilişkin anlaşmalar süresizdir.

3.4 Kararlaştırılan sürenin sona ermesinden sonra, belirli bir süre için yapılan bir Sözleşme, taraflardan biri kararlaştırılan sürenin sona ermesinden önce diğer tarafa yazılı veya elektronik olarak bildirimde bulunmadığı sürece, yasa gereği belirsiz bir süre için bir Sözleşmeye dönüştürülecektir. Bir aylık süreye uymak kaydıyla, Sözleşmeye devam etmek istemediğini belirtti.

3.5 Belirsiz bir süre için yapılan anlaşmalar, bir aylık bildirim süresine uyulması koşuluyla her iki tarafça yazılı olarak, elektronik ortamda veya telefonla feshedilebilir.

3.6 Worldmobile.nl, iptalin alındığını ve hizmetin sonlandırılacağı tarihi Müşteriye yazılı veya elektronik olarak bildirecektir.

Madde 4 Değişiklikler

4.1 Worldmobile.nl, bu Hüküm ve Koşulları, Sözleşmeyi, Hizmetin (teknik özelliklerini) ve/veya oranları zaman zaman değiştirme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler halihazırda akdedilmiş olan Anlaşmalar için de geçerlidir. Değişiklikler yazılı veya elektronik ortamda Müşteri’ye bildirilecek ve 30 gün sonra yürürlüğe girecektir. Ancak değişikliğin objektif olarak Müşterinin zararına olması halinde Müşteri, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yukarıda belirtilen 30 gün içerisinde Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

4.2 Worldmobile.nl özellikle arama numaralarında, geri arama numaralarında, oturum açma prosedüründe, Hesapta ve IP adreslerinde her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Worldmobile.nl böyle bir durumda Müşteriyi en kısa sürede bilgilendirecektir. Böyle bir değişiklik hiçbir zaman Müşteriye Sözleşmeyi feshetme hakkı vermez.

4.3 Yasal düzenlemeler veya sektörle ilgili bir mahkeme kararı tarafından ortaya konan veya bunlara uygun olarak ortaya konulan bir önlem, Worldmobile.nl’nin Hüküm ve Koşullarını, Sözleşmeyi, Hizmeti [ve/veya ücretleri] ayarlamasını gerektiriyorsa, Müşteri herhangi bir hak elde edemez. bundan dolayı anlaşmayı iptal etmek.

4.4 Bu Hüküm ve Koşulların bir hükmünün yasal bir hükümle tamamen veya kısmen çelişmesi veya geçersiz olması durumunda, bu Hüküm ve Koşullar aksi takdirde tam olarak yürürlükte kalacaktır. O zaman, orijinal hükmün amacına mümkün olduğu kadar yakın bir şekilde yaklaşan bir hüküm onun yerine geçecektir.

Madde 5 Müşteri yükümlülükleri ve Hizmetin kullanımı

5.1 Müşteri, Hizmetin kullanımı için gerekli donanım ve yazılım, konfigürasyon, çevre birimi ekipmanı ve bağlantılardan sorumludur. Worldmobile.nl belirli gereksinimleri belirleme hakkına sahiptir. Telefon trafiğinin müşteri tarafından Hizmet kullanımı veya bağlı ekipmanın kullanımı nedeniyle engellenmesi durumunda müşteri, Worldmobile.nl tarafından çıkarılacak düzenlemelere uyacak ve ilgili mali sonuçları kabul edecektir. Worldmobile.nl’nin görüşüne göre bunun gerekli olması halinde, Worldmobile.nl, gerekirse hizmeti tamamen veya kısmen derhal (geçici olarak) kullanımdan kaldırabilir.

5.2 Müşteri, Hizmeti kullanırken sorumlu ve dikkatli bir telefon kullanıcısından beklenebileceği şekilde davranacaktır. Müşteri, diğer kullanıcıları rahatsız edecek veya Sisteme zarar verecek davranışlardan kaçınacaktır. Özellikle Müşteri hiçbir hukuk kuralını ihlal etmeyecektir.

5.3 Müşteri, bilgisayarını, IP telefon ekipmanını, ağını veya işletim sistemini (donanım ve yazılım, konfigürasyon, çevre birimleri ve bağlantılar) korumak için yeterli önlemleri almakla yükümlüdür.

5.4 Müşterinin Sistemi, geçerli yasal düzenlemelerle, Reklam Kodu Komitesinin yönergeleriyle, Anlaşmayla ve/veya bu Hüküm ve Koşullarla çelişen eylemler ve/veya davranışlar için kullanmasına izin verilmez.

5.5 Müşteri tarafından üçüncü taraflardan kaynaklanan rahatsızlık ve/veya (diğer) telefon suiistimalinin tespit edilmesi veya şüphelenilmesi halinde, Worldmobile.nl, önceden bildirimde bulunmaksızın Hizmeti hizmet dışı bırakma veya hiç hizmet dışı bırakma hakkına sahiptir. Müşteri bu durumda Worldmobile.nl’nin talimatlarına uymakla yükümlüdür. Worldmobile.nl, Hizmetin belirlenmiş veya şüphelenilen yanlış kullanım nedeniyle kapatılması sonucunda Müşterinin veya üçüncü bir tarafın uğradığı zararlardan sorumlu değildir.

5.6 Worldmobile.nl’nin iznine bağlı olarak, müşterinin Hesabını ve bundan doğan haklarını üçüncü bir tarafa devretmesine veya kullanmasına izin verilmez. Müşteri, kendi rızası olsun ya da olmasın, Hesabının tüm kullanımından Worldmobile.nl’ye karşı sorumludur.

5.7 Müşterinin kendisine verilen telefon hesaplarını ücretsiz olarak bir (aile üyesi ve/veya) ev arkadaşının kullanımına sunmasına, Müşterinin ve dolayısıyla uygun durumlarda açıkça Worldmobile’ın sözleşme tarafı olan son kullanıcı olduğunun anlaşılması koşuluyla izin verilir. .nl, bu kullanım Müşterinin izni olmadan gerçekleşse bile, hesapların, kullanıcı adının ve şifrenin kullanımından tamamen sorumlu olmaya devam eder ve öyle kalacaktır.

5.8 Çevresel ekipmanın veya Müşterinin telefon hizmetini kullandığı verilerin kaybolması veya çalınması durumunda, Müşteri derhal Worldmobile.nl’yi bu konuda bilgilendirmelidir. Worldmobile.nl daha sonra hizmetin sağlanmasını askıya alacaktır (geçici olarak hizmet dışı bırakacaktır). Müşteri, hizmetin hizmet dışı kaldığı ana kadar telefon kullanım ücretlerini borçludur. Kayıp veya hırsızlık nedeniyle hizmet dışı bırakma, bağlantının kesilmesi ve olası yeniden bağlanma durumunda ilgili tüm masraflar Müşteri tarafından karşılanacaktır. Worldmobile.nl, Müşterinin telefon hizmetlerini kullandığı verilerin gizliliğinden sorumlu değildir.

Madde 6 Worldmobile.nl’nin Yükümlülükleri: Ne mümkün, ne mümkün değil, ulusal ve uluslararası telefon numaraları

6.1 Telefonun kullanımı için gereken tüm çevresel ekipman ve kabloların yanı sıra Worldmobile.nl telefonu kullanılarak sunulan hizmetler, Worldmobile.nl’nin sorumluluğunda değildir.

6.2 Telefonun çalışması için bu gerekliyse, değiştirilmiş yasa veya düzenlemeler gerektiriyorsa veya yetkili (hükümet) bir kurum Worldmobile.nl’yi bunu yapmaya mecbur bırakırsa, Worldmobile.nl, Müşteriye atanan telefon numaralarını değiştirme hakkına sahiptir. .

6.3 Worldmobile.nl, yasa veya yönetmelik gereği bunu yapmak zorunda olmadığı sürece, standart olarak verilen telefon numaralarını bir telefon rehberine veya numara bilgi servisine dahil etmez.

6.4 Worldmobile.nl uluslararası bir mobil veri hizmetidir. Worldmobile.nl ile her ülkedeki tüm ağlar kullanılamaz.

Madde 7 Hizmetin Kullanılabilirliği

7.1 Worldmobile.nl, Hizmet(ler)in içeriğini, Worldmobile.nl’nin istediği zaman karar vereceği şekilde teknik olarak düzenleme hakkına sahiptir. Bu bağlamda Worldmobile.nl, (diğer hususların yanı sıra) Hizmet(ler)de ve prosedürlerde usule ilişkin ve teknik değişiklikler ve/veya iyileştirmeler uygulama hakkını saklı tutar.

7.2 Worldmobile.nl, Hizmeti mümkün olan en iyi şekilde sunmak için her türlü çabayı göstermektedir. Bunu yaparken, Hizmetin mümkün olan en yüksek kullanılabilirliği, kalitesi ve güvenliği için çaba gösterir. Ancak Worldmobile.nl bu konuda herhangi bir garanti veremez. Worldmobile.nl, diğer hususların yanı sıra teknik arızalar nedeniyle Sisteme ve internete engelsiz erişimi veya Hizmetin her zaman kullanılabileceğini garanti edemez. Engelsiz erişimin Müşteri için büyük önem taşıdığı veya gerekli olduğu durumlarda, Müşteri bu kısıtlamaları dikkate almalı ve uygun çözümleri kendisi sağlamalıdır.

7.3 Worldmobile.nl, makul olarak gerekli bakım veya Worldmobile tarafından Hizmette gerçekleştirilecek gerekli ayarlamalar ve/veya iyileştirmeler için gerekli olduğu ölçüde, önceden bildirimde bulunmaksızın Hizmeti (geçici olarak) kaldırma veya kullanımını sınırlama hakkına sahiptir. .nl. Sistem ve/veya Hizmet. Worldmobile.nl, Müşteriyi zamanında önceden bilgilendirecektir. Eğer bu makul bir şekilde mümkün değilse, bunu daha sonra mümkün olan en kısa sürede yapacaktır.

Madde 8: Üçüncü Taraf Hizmetleri

8.1 Worldmobile.nl, web sitesi aracılığıyla indirilebilecek yazılımı telefon için kullanılabilir hale getirir. Bu yazılım Worldmobile.nl tarafından ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Müşterinin telefon amaçlı olarak üçüncü şahısların yazılımlarını kullanması halinde, Müşterinin seçeceği yazılım tedarikçisi ile ayrı bir lisans sözleşmesi imzalanacaktır.

8.2 Worldmobile.nl, yazılımın işleyişinden sorumlu değildir.

Madde 9 Ücretler

9.1 Worldmobile.nl, Worldmobile.nl web sitesinde yayınlananlar da dahil olmak üzere, Worldmobile.nl tarafından belirlenen tarifelere uygun olarak Hizmet için ücret talep edecektir.

9.2 Bu ücretler, bir defaya mahsus ödenmesi gereken tutarlardan, periyodik olarak ödenmesi gereken sabit tutarlardan ve periyodik olarak ödenmesi gereken değişken (kullanıma bağlı) tutarlardan oluşabilir. Aksi belirtilmediği sürece, tüm tutarlara KDV ve devlet tarafından uygulanan diğer harç veya vergiler dahil değildir.

9.3 Kullanıma bağlı ücretlerin hesaplanmasında, Müşteri tarafından aksini gösteren kanıtlara tabi olarak Worldmobile.nl yönetimi belirleyicidir.

Madde 10 Ödeme

10.1 Aksi kararlaştırılmadıkça, Worldmobile.nl’ye borçlu olunan ücretler önceden ödenmelidir. Worldmobile.nl bu amaçla Müşteriye (elektronik) faturalar gönderecektir. Müşteri, Worldmobile.nl’nin faturalarını öngörülen süre içerisinde ödemekle yükümlüdür. Müşteriden tahsil edilen tüm tutarların indirim veya kesinti olmaksızın ödenmesi gerekmektedir. Müşteri, Tüketici olmadığından ayrıca Worldmobile.nl’ye karşı herhangi bir ödeme yükümlülüğünü askıya alma veya alacakları mahsup etme hakkına sahip değildir.

10.2 Müşteri ödeme süresi içerisinde ödeme yapmamışsa, başka bir temerrüt bildirimine gerek kalmaksızın temerrüde düşecektir. Worldmobile.nl, bu tarihin sona ermesinden sonra bir ödeme hatırlatıcısı gönderecek ve Müşteriye bu hatırlatıcının alınmasından itibaren 14 gün içinde ödeme yapma fırsatı verecektir. Bu durum, Müşterinin otomatik ödeme için yetki vermesi ve otomatik ödemenin zamanında başarılı olmaması durumunda da geçerlidir.

10.3 Müşterinin, temerrüt tarihinden itibaren, o tarihte geçerli olan yasal faize eşit olan tüm tutarlar üzerinden temerrüt faizi borcu vardır. Ayrıca Müşteri, Worldmobile.nl’ye tüm adli ve adli olmayan masrafları tazmin etmekle yükümlüdür.

10.4 Worldmobile.nl’nin herhangi bir zamanda Müşterinin kredibilitesine ilişkin makul şüpheleri olması durumunda, Worldmobile.nl, Hizmeti (daha fazla) sunmadan önce, Müşteriden uygun bir şekilde uygun güvenliğin sağlanmasını talep etme hakkına sahiptir. Depozito veya banka garantisi gibi Worldmobile.nl tarafından belirlenecektir.

10.5 Worldmobile.nl tarafından tahsil edilen ve/veya borçlandırılan tutarlara itirazlar, fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde Müşteri tarafından Worldmobile.nl’ye bildirilmelidir. Bu tarihin sona ermesinden sonra Müşteri, faturada belirtilen tutarı kabul etmiş sayılır.

10.6 Müşteri, ilk fatura dışında telefon abonelik ücretlerini periyodik olarak önceden öder. Arama hesabının veya ilgili aboneliğin zamanından önce hizmet dışı bırakılması durumunda ödenen abonelik ücretleri iade edilmeyecektir.

10.7 Müşteri, aksi kararlaştırılmadıkça, hizmetin kullanım ücretini daha sonra periyodik olarak öder.

10.8 Bir Arama hesabıyla ilişkili tahakkuk eden arama kredisi, diğer hesaplara veya üçüncü taraflara devredilemez. Ödenmemiş arama kredilerinin süresi, Arama hesabının feshedilmesiyle sona erecek ve iade edilmeyecektir.

10.9 Worldmobile.nl, doğrudan ödeme veya kredinin peşin ödenmesi yoluyla ödeme talep etme hakkını saklı tutar.

Madde 11 Mücbir sebepler

11.1 Worldmobile.nl, atfedilemez bir eksiklik (mücbir sebep) nedeniyle Müşteriye karşı yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi mücbir sebep durumu süresince askıya alınacaktır.

11.2 Hizmetteki bir eksiklik, kendi hatasından kaynaklanmıyorsa Worldmobile.nl’ye atfedilemez ve yasa, yasal düzenleme veya genel kabul görmüş görüşler uyarınca bundan sorumlu tutulamaz. Bu durumlar aynı zamanda elektrik kesintilerini, internet bağlantısındaki arızaları, telekomünikasyon altyapısındaki arızaları, ağlardaki arızaları, devreye giren üçüncü taraf veya tedarikçilerin eksikliklerini, grevleri ve iş kapanışlarını da içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Mücbir sebep durumunda Worldmobile.nl’nin Sözleşmeye uyma yükümlülüğü sona erecektir. Bu durumda Worldmobile.nl’nin herhangi bir tazminat borcu olmayacaktır. Worldmobile.nl, süre ve koşullar dikkate alınarak makul bir şekilde talep edilemediği sürece, Tüketici-Müşteriye yalnızca arızanın süresiyle orantılı abonelik ücretini iade etmekle yükümlüdür.

11.3 Mücbir sebep durumu iki haftadan uzun sürdüyse, mücbir sebep durumu bunu haklı çıkardığı sürece her iki taraf da Sözleşmeyi tamamen veya kısmen feshetme hakkına sahiptir. Müşteri, Worldmobile.nl tarafından mücbir sebep durumunda tazminat alma hakkına sahip değildir.

Madde 12 Temerrüt ve fesih

12.1 Müşterinin temerrüde düşmesi durumunda veya Madde 12.4’te belirtilen durumlardan birinde, Worldmobile.nl’nin Müşteriye karşı tüm talepleri, hangi nedenle olursa olsun, derhal ve tamamen muaccel olur ve Worldmobile.nl, teslimatı askıya alma yetkisine sahiptir ( Hizmetin devre dışı bırakılması). Yukarıda belirtilenler Worldmobile.nl’nin yasa veya Sözleşme kapsamındaki diğer haklarını etkilemez.

12.2 Müşterinin temerrüde düşmesi durumunda, Worldmobile.nl, Müşterinin Worldmobile.nl tarafından belirlenen süre içerisinde uymaya devam etmesi durumunda Hizmeti yeniden sağlayacaktır. Müşteri bu devreye alma masraflarını borçludur.

12.3 Hem Worldmobile.nl hem de Müşteri, diğer tarafın Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden bir veya daha fazlasını gerektiği gibi yerine getirmemesi durumunda, bu başarısızlığın fesih gerekçesi olması halinde, Sözleşmeyi feshedebilir. Uyum hala mümkünse, Sözleşme ancak karşı tarafa yazılı talepte bulunulduktan ve eksiklik belirtilen süre içinde giderilmedikten sonra feshedilebilir.

12.4 Müşterinin (şirketinin) ödemesinin (geçici olarak) askıya alınması, iflası, durdurulması veya tasfiyesi durumunda ve ayrıca Müşterinin ehliyetsiz olması veya ehliyetsiz hale gelmesi, idare altına alınması veya serbestçe yönetilmesi durumunda varlıkları başka bir şekilde kaybolursa, Worldmobile.nl makul bir süre içinde Sözleşmenin (bir kısmının) yerine getirilmesini gerektirdiğini bildirmediği sürece, tüm Sözleşmeler kanun gereği feshedilecektir.

Madde 13 Şikayetler

13.1 Worldmobile.nl’nin Sözleşmeyi uygulamasıyla ilgili şikayetler (Hizmetin işleyişindeki arızalar), keşfedildikten sonra mümkün olan en kısa sürede Worldmobile.nl’ye yazılı olarak veya elektronik olarak veya telefonla bildirilmelidir. Herhangi bir arıza tespit edildikten sonra Müşteri, hasarı önlemek için makul olarak mümkün olan her şeyi yapmakla yükümlüdür. Müşteri, Worldmobile.nl’ye Hizmetin kullanım koşulları ve ilgili faktörler hakkında bir soruşturma yürütme fırsatı vermek de dahil olmak üzere, şikayetin araştırılması ve çözülmesi için gerekli tüm işbirliğini sağlayacaktır. Müşterinin zamanında şikayette bulunmaması halinde haklarını kaybedecektir.

13.2 Müşterinin bir Hizmetteki kusurlarla ilgili zamanında, doğru ve haklı bir şikayette bulunması durumunda Worldmobile.nl, Müşterinin Hizmetten tam olarak yararlanmasını sağlamak için kusuru mümkün olan en kısa sürede gidermeye çalışacaktır. Worldmobile.nl mümkün olduğu ölçüde Müşteriyi onarımın gerçekleşebileceği süre hakkında bilgilendirecektir.

13.4 Arıza inceleme masrafları ve arızanın giderilmesine ilişkin masraflar Worldmobile.nl tarafından karşılanacaktır. Arızanın Müşterinin atfedilebilir bir kusurundan kaynaklanması durumunda Worldmobile.nl bu masrafları Müşteriden tahsil edebilir.

13.5 Worldmobile.nl, bu maddede ve madde 10.5’te yer alan yükümlülüklere uymakla Müşteriye karşı tamamen ibra edilir ve daha fazla (hasar) tazminatı ödemekle yükümlü değildir.

Madde 14 Sorumluluk Worldmobile.nl

14.1 Worldmobile.nl, Kanun veya Sözleşme kapsamında, Sözleşmenin Worldmobile.nl tarafından uygulanması veya Müşteri tarafından kullanılmasıyla bağlantılı olarak Müşterinin veya üçüncü bir tarafın maruz kalabileceği sözde dolaylı zararlardan sorumlu değildir. Ticari kayıplar, veri kaybı ve maddi olmayan hasarlar da dahil olmak üzere Hizmet. Özellikle dolaylı hasar, Sisteme erişimin veya Worldmobile.nl veya üçüncü tarafların telefon görüşmesinin kesintiye uğraması veya engellenmesi, aranma numaralarında, oturum açma prosedürlerinde ve Hesaptaki değişikliklerle ilgili veya bunlardan kaynaklanan hasarları da içerir.

14.2 Her durumda, Worldmobile.nl’nin Tüketici olmayanlara karşı sözleşmeden doğan ve yasal sorumluluğu her zaman, Müşteri tarafından cari sözleşme yılında Worldmobile.nl’ye ödenen fiili ücretlerle sınırlıdır, KDV hariç ve maksimum EURO 10.000 — olay başına, birbirine bağlı bir dizi olay tek bir olay olarak sayılır.

14.3 Worldmobile.nl, her etkinlik için Müşteriye karşı yalnızca Müşterinin ilgili hizmet(ler) için Worldmobile.nl’ye borçlu olduğu yıllık aboneliğin maksimum iki katına kadar sorumludur. Worldmobile.nl her yıl yalnızca bir ve aynı Müşteriye karşı, Müşterinin ilgili hizmet(ler) için Worldmobile.nl’ye borçlu olduğu yıllık aboneliğin en fazla dört katına kadar sorumludur.

14.4 Yukarıda belirtilen hükümler, Worldmobile.nl’nin Hollanda Medeni Kanunu Başlık 3, Kısım 3, Kitap 6 kapsamındaki sorumluluğunu etkilemez (ürün sorumluluğu).

14.5 Ayrıca, Worldmobile.nl, zararın Worldmobile.nl veya personelinin kasıtlı veya ağır ihmalinin doğrudan sonucu olması durumunda sorumluluk sınırlamalarına başvurmayacaktır.

14.6 Hasar, Worldmobile.nl’ye yazılı veya elektronik olarak mümkün olan en kısa sürede, ancak meydana geldikten sonraki en geç dört hafta içinde bildirilmelidir. Bu süre içerisinde Worldmobile.nl’nin dikkatine sunulmayan hasarlar tazminat için uygun değildir.

Madde 15 Müşteri Tarafından Tazminat

15.1 Müşteri, Worldmobile.nl’yi, üçüncü şahısların herhangi bir şekilde Worldmobile.nl’den telafi edebilecekleri (teşebbüs edebilecekleri) zararın tazmini için, bu iddianın Müşteri tarafından Hizmetin kullanımına dayanması halinde, Worldmobile.nl’yi tazmin eder. Müşterinin Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uymaması veya Müşterinin bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uymaması.

Madde 16 Kişisel veriler

16.1 Müşteri, hem Sözleşmenin uygulanması hem de faturalandırma amacıyla Worldmobile.nl’ye ad, adres, ikamet yeri, telefon ve hesap numaraları dahil olmak üzere doğru kişisel veya şirket verilerini sağlamakla yükümlüdür. Değişiklikler yazılı veya elektronik olarak mümkün olan en kısa sürede Worldmobile.nl’ye bildirilmelidir. Müşteri, Worldmobile.nl’ye bu bilgilerin doğru olduğunu garanti eder.

16.2 Worldmobile.nl, bu verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak saklar ve işler. Bunun için Worldmobile.nl’nin Worldmobile.nl web sitesinde yayınlanan gizlilik beyanı geçerlidir.

Madde 17 Fikri Mülkiyet

17.1 Müşteri, yalnızca Sisteme erişim sağlama, Sistemi kullanma ve ayrıca bu bağlamdaki dokümantasyon ve yazılımı kullanma konusunda münhasır olmayan ve devredilemez bir hak elde eder. Bu bağlamdaki tüm fikri mülkiyet hakları Worldmobile.nl’ye ve/veya Worldmobile.nl tedarikçilerine aittir. Müşterinin, normal kullanım ve yedekleme amaçları dışında belgeleri kopyalamasına izin verilmez.

17.2 Müşteri, kopyalama yaparken mülkiyeti ve menşei belirleyen tüm özellikleri değiştirmeden bırakacaktır. Üçüncü tarafların Hizmetle ilgili olarak hak iddiasında bulunmak veya haciz gibi önlemler almak istemeleri halinde, Müşteri onları derhal Worldmobile.nl’nin hakları konusunda bilgilendirmeli ve ayrıca Worldmobile.nl’yi de bu konuda bilgilendirmelidir. Bu durumda yalnızca Worldmobile.nl bu konuda hareket etme hakkına sahiptir. Müşteri bu bağlamda Worldmobile.nl ile işbirliği yapacaktır. Worldmobile.nl’nin, Sözleşmenin yerine getirilmesi için Müşteri tarafından Worldmobile.nl’ye sağlanan verileri, yazıları veya başka bir şekilde sağladığı verileri, yazıları veya başka bir şekilde kullanarak başkalarının haklarını ihlal etmesi durumunda, Müşteri, ortaya çıkacak tüm zararları Worldmobile.nl’ye tazmin edecektir.

Madde 18 Sözleşmenin devralınması

18.1 Müşteri, Worldmobile.nl’nin yazılı izni olmadan, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülükleri üçüncü bir tarafa devretme hakkına sahip değildir. Rızaya koşullar eklenebilir.

18.2 Worldmobile.nl, kendisi tarafından işletilen şirketin (bir kısmının) devri bağlamında gerçekleşmesi durumunda, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir tarafa devretme hakkına sahiptir.

Madde 19 Zaman aşımı süresi

19.1 Tüketici olmayan Müşteri için, bu Sözleşme kapsamındaki tüm yasal talepler, talebin muaccel ve ödenebilir hale geldiği günü takip eden günden itibaren iki yıl sonra zamanaşımına uğrar.

Madde 20 Uygulanacak kanun ve anlaşmazlıklar

20.1 Hollanda yasaları, bu Hüküm ve Koşulların yanı sıra Sözleşme için de geçerlidir.

20.2 1980 Viyana Satış Sözleşmesinin (CISG) uygulanabilirliği hariçtir. Worldmobile.nl, Itnomy BV’nin bir markasıdır. Ziyaret ve posta adresi: Tijnmuiden 93, 1046AK Amsterdam.